Integrovaná politika kvality, EMS, BOZP firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

 

Integrovaná politika kvality, EMS, BOZP je zaměřená na to, aby námi dodávané stavby, výrobky a služby byly shodné s požadavky našich zákazníků, vykazovaly nulové vady a zároveň vyhovovaly platným předpisům.

Usilujeme o to, aby veškeré současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostředí, trvalé zlepšování environmentálního profilu firmy. Zvláštní pozornost směřujeme do oblasti nakládání s odpady, ochraně půdního fondu, ovzduší a vod. Našimi cíli v této oblasti je ekologizace všech činností, aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a životního prostředí a trvalé zlepšování chování naší společnosti k ochraně životního prostředí.

K prioritám naší firmy patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek pro zaměstnance. Zvláštní pozornost směřujeme především do oblasti bezpečnosti a ochrany zaměstnanců, identifikaci a snižování rizik. Našim cílem v této oblasti je aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a trvalé zlepšování chování naší společnosti v oblasti BOZP.

Spokojenost zákazníka, ochrana životního prostředí a bezpečnost zaměstnanců, vytváří předpoklady stability a prosperity společnosti a tím i spokojenost zaměstnanců. Proto budeme plnit požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a normativy bez ohledu na naši funkci a zařazení v organizaci, a které definujeme takto:

 • pozorně nasloucháme a chceme porozumět požadavkům svých zákazníků,
 • úkoly plníme s maximální snahou o přesné a včasné dokončení,
 • dodržujeme pravidla a postupy dané systémem managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce,
 • účinně si vzájemně vyměňujeme informace.

Pro zabezpečení funkčnosti systému managementu kvality, EMS a BOZP se vedení společnosti plně zavazuje:

 • dosáhnout a udržovat takovou úroveň v kvalitě a cenách, která by zajišťovala firmě významné postavení na vnitřním trhu,
 • v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti, výskytu rizik poškození životního prostředí a zdraví pracovníků provést rychle a účinně nápravné opatření,
 • pro plnění cílů zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační zdroje na nejvyšší úrovni,
 • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni plnit požadavky této integrované politiky kvality, EMS, BOZP,
 • ve vztazích se subdodavateli prosazovat minimálně stejnou náročnost na kvalitu výrobků a práce, ochranu životního prostředí a BOZP, jakou společnost Lesostavby F-M a.s. stvrzuje v obchodně závazných vztazích se svými zákazníky,
 • všechny významné obchodní partnery orientovat na integrovanou politiku kvality, EMS, BOZP naší firmy,
 • plnit požadavky a neustálé zvyšovat efektivnost systému managementu kvality, EMS a BOZP,
 • uplatňovat a udržovat systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva dle směrnice TD CFCS dle platné revize, to znamená, že společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s. realizuje nákup a prodej certifikované dřevní suroviny v maximálním množství,
 • prevenčně přistupovat k veškeré problematice životního prostředí, zabránit jeho znečišťování a poškozování,
 • závazně plnit požadavky legislativy a jiné obecně závazné požadavky,
 • zvyšováním povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, zajistit neustálé zlepšování v této oblasti,
 • informovat zaměstnance o vlivech své činnosti na životní prostředí,
 • důsledně kontrolovat hospodaření se surovinami, materiály a energií a zabránit jejich plýtvání,
 • preventivním přístupem k bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících snižovat úrazovost na pracovišti,
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,vyhledávat a odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP,
 • aktivně zlepšovat procesy formou návrhů vedení organizace,
 • upřesňovat politiku kvality, EMS a BOZP každoročně do hodnotitelných cílů a programů a vytvářet na pracovišti podmínky pro jejich plnění všem pracovníkům akciové společnosti,
 • projednávat závazky této politiky se zaměstnanci a prosazovat angažovanost a aktivitu všech zaměstnanců ke spoluúčasti a ke komunikaci při neustálém zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, EMS a BOZP.

 Od zaměstnanců vedení akciové společnosti očekává:
 

 • dodržování interních předpisů, směrnic, nařízení, vyhlášek, opatření a příkazů vedení,
 • dodržování externích předpisů,
 • odpovědný osobní přístup k plnění pracovních povinností,
 • aktivní zlepšování procesů formou podávání návrhů vedení organizace.

 
Vedení a.s. se zavazuje zpřístupnit tuto politiku široké veřejnosti, pravidelně ji přezkoumávat tak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti v oblasti kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její naplňování vedlo k neustálému zlepšování celého systému.
 
Tato integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.
 

 

Ve Frýdku-Místku dne: 27.4.2020

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva