Dodatečná lhůta k přeměně akcií společnosti Lesostavby


Datum publikování: 16. 3. 2018, 08.09 hodin

Sdílet

Poskytnutí dodatečné lhůty k odevzdání akcií

 

Společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471 ("Společnost") v souladu s ustanovením § 531 zákona 89/2017 Sb., občanský zákoník, určuje vlastníkům akcií Společnosti, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií v souvislosti s rozhodnutím o přeměně akcií emitovaných Společností na zaknihovanou podobu, dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti.

Dodatečná lhůta činí dva (2) měsíce ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Společnost upozorňuje akcionáře, že listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě stanovené tímto oznámením, budou prohlášeny za neplatné a zaknihované akcie, které je nahradí, budou prodány v souladu s ustanovením § 534 z. č. 89/2012 Sb.

Odevzdání listinných akcií je možné vždy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 v sekretariátu vedení společnosti v sídle společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ("CDCP"), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionář si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry.

Akcionáři při odevzdávání předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti  a současně prokáží svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci.

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 5.2.2018

 

 

                                                                              Ing. Jan Bazgier

                                                                       předseda představenstva

Dokument
Zobrazit všechny novinky