Výzva akcionářům


Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií


Datum publikování: 23. 11. 2017, 08.41 hodin

Sdílet

Představenstvo společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471 ("Společnost") v souladu s ustanovením § 529 odst.1 zákona 89/2017 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že mimořádná valná hromada Společnosti, konaná dne 22.9.2016, přijala rozhodnutí o přeměně akcií emitovaných Společností, a to 49 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá a 1123 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované akcie.

Představenstvo společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníků odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné vždy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 v sekretariátu vedení společnosti v sídle společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu dle § 531 občanského zákoníku určená dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce dvou (2) měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat dle zákona.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ("CDCP"), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionář si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry.

Akcionáři při odevzdávání předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti  a současně prokáže svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci.

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 21.11.2017

 

 

                                                                              Ing. Jan Bazgier

                                                                       předseda představenstva
Zobrazit všechny novinky