Politika jakosti


firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. je zaměřená na to, aby námi dodávané stavby, výrobky a služby byly shodné s požadavky našich zákazníků, vykazovaly nulové vady a zároveň vyhovovaly platným předpisům. Navíc usilujeme o to, aby veškeré naše současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Pro zabezpečení funkčnosti systému managementu jakosti se vedení společnosti plně zavazuje:

 

 • v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti provést rychle a účinně nápravné opatření
 • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační zdroje
 • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni byli schopni plnit požadavky této politiky jakosti
 • ve vztazích se subdodavateli prosazovat minimálně stejnou náročnost na kvalitu výrobků a práce, jakou společnost Lesostavby F-M a. s. stvrzuje v obchodně závazných vztazích se svými zákazníky
 • všechny významné obchodní partnery orientovat na politiku jakosti naší firmy
 • dosáhnout a udržovat takovou úroveň v jakosti a cenách, která by zajišťovala firmě významné postavení na vnitřním trhu
 • udržovat uplatňovat systém C-o-C dle CFCS 2002:2011, dle platné revize, to znamená, že společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. realizuje nákup a prodej certifikované dřevní suroviny v maximálním množství

Spokojenost zákazníka vytváří předpoklady stability a prosperity společnosti a tím i spokojenost zaměstnanců.
Proto budeme plnit požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a normativy bez ohledu na naši funkci a zařazení v organizaci.

Tyto normy definujeme takto:

 • pozorně nasloucháme a chceme porozumět požadavkům svých zákazníků
 • úkoly plníme s maximální snahou o přesné a včasné dokončení
 • dodržujeme pravidla a postupy dané systémem managementu jakosti
 • účinně si vzájemně vyměňujeme informace

Ve Frýdku-Místku dne 21. ledna 2013
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

 


 

Politika EMS firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s.


Environmentální politika firmy Lesostavby F-M a. s. usiluje o to, aby veškeré současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostřední a trvalé zlepšování chování naší společnosti k ochraně životního prostředí.

Zvláštní pozornost směřujeme do oblasti nakládání s odpady, ochraně půdního fondu, ovzduší a vod. Našimi cíli v této oblasti je ekologizace všech činností, aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a životního prostředí a trvalé zlepšování chování naší společnosti k ochraně životního prostřední.

Těchto zásad hodláme dosáhnout především:
prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí, zabránit jeho znečišťování
aktivním plněním požadavků legislativy platné pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce
zvyšováním povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce zajistit neustále zlepšování v této oblasti
informováním zaměstnanců o vlivech své činnosti na životní prostředí
důslednou kontrolou nad hospodařením se surovinami, materiály a energií a zabráněním jejich plýtvání
snahou o vybavení společnosti technikou na nejvyšší úrovni
Vedení se zavazuje realizovat svou politiku cíli a programy EMS a zpřístupnit tuto politiku široké veřejnosti.


Ve Frýdku-Místku dne 1. dubna 2011
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

 


 

Politika BOZP a PO firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s.


Vedení firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. usiluje o to, aby veškeré současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K prioritám naší organizace patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek pro zaměstnance.

Zvláštní pozornost směřujeme především do oblasti ochrany zaměstnanců, identifikaci rizik a jejich snižování. Naším cílem v této oblasti je aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a trvalé zlepšování chování naší společnosti v oblasti BOZP a PO.

Těchto zásad hodláme dosáhnout především:

 1. implementací systému řízení BOZP a PO do integrovaného systému řízení
 2. zahájením certifikačního řízení s cílem úspěšné certifikace systému řízení BOZP podle norem ČSN OHSAS 18001
 3. zajišťováním bezpečnosti práce jako součást sociálního systému péče o zaměstnance
 4. podporováním zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na tvorbě a rozvíjení systému BOZP
 5. vedením a motivací zaměstnanců k pocitu zodpovědnosti za ochranu zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i jiných osob

Vedení organizace se zavazuje:

 

 • aktivně zlepšovat procesy formou podávání návrhů vedení organizace
 • upřesňovat politiku BOZP každoročně do hodnotitelných cílů a vytvářet na pracovišti podmínky pro jejich plnění všem pracovníkům organizace
 • zajistit nezbytné zdroje pro plnění cílů – materiální i lidské
 • preventivním přístupem k bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících snižovat úrazovost na pracovišti
 • v přípravě i realizaci investičních akcí důsledně dodržovat platné právní předpisy
 • zpřístupnit tuto politiku široké veřejnosti

Od zaměstnanců vedení organizace očekává:

 

 • dodržování interních předpisů, směrnic, nařízení, vyhlášek, opatření a příkazů vedení
 • dodržování externích předpisů
 • odpovědný osobní přístup k plnění pracovních povinností
 • aktivní zlepšování procesů formou podávání návrhů vedení organizace

Ve Frýdku-Místku dne 10. května 2010
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva